Obchodní podmínky pro realizaci vzdělávacích akcí

zapsaného ústavu Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú. (dále jen „organizátor“)

se sídlem Sloupská 135, Nový Bor 473 01

identifikační číslo: 4122526

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi objednávateli/účastníky vzdělávacích akcí a organizátorem jako jejich pořadatelem.
Vymezení pojmů:
 1. Vzdělávací akcí se rozumí kurz, dlouhodobý vzdělávací kurz, výcvik, seminář, konference, e-learningový kurz, webinář a další typy vzdělávacích programů a akcí pořádaných organizátorem.
 2. Objednatelem se rozumí zájemce o realizaci vzdělávací akce. Není-li sjednáno jinak, smlouva o realizaci vzdělávací akce se uzavírá vždy mezi organizátorem a objednatelem.
 3. Účastníkem se rozumí fyzická osoba, která se účastní vzdělávací akce. Účastník může, ale nemusí být totožný s objednatelem.
 4. Veřejným kurzem se rozumí vzdělávací akce, na kterou se mohou přihlásit jednotliví zájemci z řad veřejnosti. Veřejné kurzy mají předem stanovený termín a objednatelé/účastníci se na něj jednotlivě jmenovitě přihlašují.
 5. Kurzem realizovaným na objednávku se rozumí vzdělávací akce realizované organizátorem pro objednatele (zpravidla právnickou osobu) na přímou objednávku. Kurz realizovaný na objednávku zpravidla není přístupný veřejnosti.

I. Obchodní podmínky pro veřejné kurzy

1. Objednání vzdělávací akce, uzavření smlouvy
 • Objednatel se na vzdělávací akci přihlašuje odesláním on-line formuláře na webových stránkách organizátora, nebo jiným způsobem, na kterém se strany dohodnou.
 • Odesláním objednávky/přihlášky objednatel stvrzuje správnost zadaných údajů a rovněž svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 • Smlouva o zajištění vzdělávací akce dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku je mezi stranami uzavřena okamžikem, kdy organizátor objednateli odešle potvrzení objednávky.
 • Jednotlivé přihlášky jsou evidovány podle pořadí. Vzdělávací akce může mít omezenou kapacitu; po jejím naplnění mohou být další přihlášky odmítnuty.
2. Platební podmínky
 • Účastnický poplatek ve výši uvedené v přihlášce (jinak ve výši uvedené na webových stránkách organizátora) hradí objednatel předem, a to na základě zálohové faktury vystavené organizátorem a zaslané objednateli, není-li u konkrétní vzdělávací akce stanoveno jinak.
 • V případě vícedenních kurzů/výcviků lze dohodnout rozložení platby do více splátek.
 • Při platbě je třeba uvádět správný variabilní symbol, který je uveden na faktuře.
 • V případě neuhrazení účastnického poplatku před zahájením vzdělávací akce lze objednateli (resp. jím vyslanému účastníku) odepřít účast na vzdělávací akci.
3. Zrušení smlouvy, storno poplatek
 • Objednatel má možnost smlouvu o zajištění vzdělávací akce zrušit oznámením doručeným organizátorovi před konáním vzdělávací akce.
 • Dojde-li oznámení dle odst. 3.1. organizátorovi nejméně 10 dnů před konáním vzdělávací akce, vrátí organizátor objednateli zaplacenou zálohu v plné výši bez jakékoli kompenzace.
 • Dojde-li oznámení dle odst. 3.1. organizátorovi nejméně 9 a nejvýše 5 dnů před konáním vzdělávací akce, má organizátor nárok, aby mu objednatel uhradil paušální náhradu nákladů na zajištění a organizaci vzdělávací akce (dále jen „storno poplatek“) v hodnotě 50 % účastnického poplatku.
 • Dojde-li oznámení dle odst. 3.1. organizátorovi méně než 5 dnů před konáním vzdělávací akce, má organizátor nárok, aby mu objednatel uhradil storno poplatek v hodnotě 100 % účastnického poplatku.
 • Organizátor je oprávněn storno poplatek jednostranně započíst vůči objednatelem zaplacené záloze.
 • Storno poplatek je možné prominout ve výjimečných závažných případech (například doložená pracovní neschopnost, ošetřovné, aj.), na toto prominutí však není právní nárok a je plně v dispozici organizátora.
 • Organizátor je oprávněn vzdělávací akci jednostranně zrušit, a to zejména z důvodů nenaplnění plánované kapacity vzdělávací akce, onemocnění či jiné indispozice lektora, případně z jiných provozních důvodů. Smlouva o zajištění vzdělávací akce je v takovém případě ukončena odesláním oznámení o zrušení kurzu objednateli, leda že se smluvní strany dohodnou jinak. Objednatel nemá právo na náhradu jakékoli škody vzniklé ukončením smlouvy, ledaže ji organizátor způsobil úmyslně, má však právo na vrácení zaplacené zálohy v plné výši.

II. Obchodní podmínky pro kurzy realizované na objednávku

1. Objednání vzdělávací akce, uzavření smlouvy
 • Zájemce o kurz realizovaný na objednávku jej objednává objednávkou zaslanou organizátorovi e-mailem, telefonicky, nebo jiným způsobem, na kterém se strany dohodnou.
 • Objednávka musí obsahovat název vzdělávací akce, její délku (počet vyučovacích hodin), termín a místo konání, počet účastníků kurzu, sjednanou cenu za 1 účastníka nebo celkovou sjednanou cenu.
 • Smlouva o zajištění vzdělávací akce dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku je mezi stranami uzavřena okamžikem, kdy organizátor objednateli odešle potvrzení objednávky.
2. Platební podmínky
 • Sjednanou cenu vzdělávací akce ve výši hradí objednatel (nedohodnou-li se strany jinak) takto:

25% ceny na základě zálohové faktury vystavené organizátorem a zaslané objednateli po uzavření smlouvy o zajištění vzdělávací akce. Splatnost faktury je stanovena nejpozději 30 dnů před konáním vzdělávací akce (v případě více vzdělávacích akcí objednaných jednou objednávkou před konáním první z nich).

75% ceny na základě faktury/daňového dokladu vystavené organizátorem a zaslané objednateli po realizaci vzdělávací akce.

 • V případě, že se vzdělávací akce zúčastní vyšší počet účastníků oproti počtu uvedenému v objednávce, je organizátor oprávněn sjednanou cenu zvýšit na cenu odpovídající reálnému počtu zúčastněných
 • V případě, že se vzdělávací akce zúčastní nižší počet účastníků oproti počtu uvedeném v závazné objednávce, se celková sjednaná cena nemění.
3. Zrušení smlouvy
 • V případě, že vzdělávací akce nebude realizována z důvodů na straně objednatele, má organizátor nárok, aby mu objednatel uhradil paušální náhradu nákladů na zajištění a organizaci vzdělávací akce ve výši 25% ceny vzdělávací akce.
 • Organizátor je oprávněn náhradu dle odstavce 3.1. jednostranně započíst vůči objednatelem zaplacené záloze.

III. Společná ustanovení pro všechny typy vzdělávacích akcí

 1. Organizátor si vyhrazuje právo na jednostrannou úpravu programu vzdělávací akce, změnu lektora, změnu místa, data a času konání. V odůvodněných případech je organizátor oprávněn vzdělávací akci realizovat prostředky komunikace na dálku (online).
 2. Organizátor na sebe nepřebírá žádná rizika zásahu vyšší moci nebo změny okolností.
 3. Změna vzdělávací akce (včetně termínu) v rámci jedné smlouvy o zajištění vzdělávací akce na žádost objednatele není možná. Rozhodne-li se objednatel zúčastnit namísto objednané vzdělávací akci jiné (náhradní) vzdělávací akce (a to i při stejném obsahu, ale např. v jiném termínu), je nutné stávající objednávku zrušit a vytvořit objednávku novou.
 4. V případě pouze částečné realizace vzdělávací akce se na zbývající (nerealizovanou) část hledí jako na zrušenou se všemi důsledky dle těchto podmínek, nedohodnou-li se strany jinak.
 5. Každý z účastníků obdrží po absolvování vzdělávací akce osvědčení nebo potvrzení o účasti dle charakteru vzdělávací akce.
 6. Organizátor upozorňuje a objednatel bere na vědomí, že neochota účastníka zúčastnit se vzdělávací akce v obavě z nákazy infekční chorobou není, jsou-li ze strany organizátora dodržena všechna předepsaná hygienická opatření, důvodem ke zrušení účasti účastníka na vzdělávací akci, ani důvodem pro jakoukoli změnu smlouvy.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefonu 777 594 441 nebo emailem: sever@velkyvuz-sever.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2020.

 Váš košík

Košík je prázdný
Aktualizace košíku!