Informace o osobních údajích

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen GDPR).

Organizace Velký vůz Sever IČO: 04122526 zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) jako správce, ve smyslu zákona o GDPR.

Kdo jsme:
Nezisková organizace Velký vůz Sever je tvořen dvěma neziskovými organizacemi:
Velký vůz Sever, pobočný spolek (pobočka pražské organizace Velký vůz, z. s.) a Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, zapsaný ústav.
Obě organizace se zabývají vzděláváním sociálních pracovníků, supervizemi pro sociální oblast, vzděláváním pěstounů a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.
Za jakým účelem OÚ shromažďujeme:
Uvedené OÚ jsou nutné pro přihlašování účastníků na akreditované vzdělávací programy. Jedná se o vystavení prezenčních listin, osvědčení a dalších dokumentů dle akreditačních podmínek MPSV / MŠMT. Dále jsou OÚ nutné k evidenci těchto osob pro komunikaci, fakturaci a vedení účetnictví.
OÚ jsou nutné i pro přihlášení, vystavení příslušných dokumentů a evidenci účastníků neakreditovaných vzdělávacích programů a realizaci grantových / dotačních programů.
Jaké údaje zpracováváme:
Pro akreditované vzdělávací programy zpracováváme OÚ dle akreditačních podmínek: titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, tel. číslo, emailová adresa, IČ, název a adresa organizace. Pro neakreditované programy: titul, jméno, příjmení, datum narození. Pro odběratele metodických nástrojů jméno, příjmení, emailovou adresu, telefon, název a adresa organizace, IĆ organizace.
Jak dlouho budou OÚ uloženy u správce:
OÚ budou uloženy po dobu platnosti akreditace vzdělávacích programů a následné pětileté lhůtě. V případě grantových a dotačních programů dle podmínek grantových a dotačních smluv a jejich povinné archivaci po jejich skončení. U evidence osob neakreditovaných vzdělávacích programů a odběratelů metodických nástrojů naší organizace po dobu 5 let. OÚ dodavatelů dle podmínek pro vedení účetnictví.
V souladu se zákonem o GDPR jste oprávněni:

  • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním OÚ
  • vyžádat si písemnou informaci o tom, jaké OÚ jsou o vás evidovány
  • vyžádat si opravu nebo doplnění svých OÚ
  • žádat výmaz nebo omezení OÚ, pro jejichž zpracování již nadále není důvod (pokud tomu nebrání naše povinnost archivace dle akreditačních, grantových a dalších podmínek)
  • žádat umožnění přenesení zpracovávaných OÚ
  • dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci OÚ bez zbytečného odkladu, do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem
  • podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud byste se domnívali, že došlo k porušení zákona o GDPR

 

Váš košík

Košík je prázdný
Aktualizace košíku!